Monday, 23.05.2022, 14:00
Вітаю Вас Guest | RSS

Виховна робота НТ НМетАУ

Статистика

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Система виховної роботи НТ НМетАУ за останні 10 років

          У технікумі сформована чітка система виховної роботи, яка орієнтована на підготовку фахівців, здатних забезпечувати розвиток, збагачення і збереження національної культури й природного середовища, підготовку всебічно розвиненої особистості. В основу організації виховної роботи зі студентами покладено Конституцією України, закони України «Про освіту», «Про вишу освіту», Національну доктрину розвитку освіти України у XXI столітті,  основні положення загальної декларації прав людини, Державну національну програму «Освіта (Україна XXI ст.)», Програму правової освіти населення України, Державну програму розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Концепцію виховання дітей та молоді у національній системі освіти та інші Концепції, Положення про технікум та інші документи з виховання студентів, розроблені на основі вище означених нормативно-правових джерел.

          Освітня й виховна діяльність знаходяться у тісному взаємозв'язку, доповнюючи і забезпечуючи одна одну. Оновлення змісту загальноосвітніх та суспільно-гуманітарних дисциплін пов'язане з вихованням у студентів національної самосвідомості, патріотизму, правової та моральної грамотності,
соціальної активності, загальної культури особистості, що базуються на надбаннях української та світової культури. Такі якості випускника НТ НМетАУ передбачено Державним стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності, Концепцією громадянської освіти в Україні та інших.

         Національна доктрина розвитку освіти України вказує, що «Освіта - основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України». Така висока планка оцінки суті і  значення освітянської ниви спонукає педагогів технікуму відходити від стандартизованих виховних методик (проте з метою просвітництва їх кращі здобутки використовуються) і широко використовувати у виховному процесі сучасні інноваційні, особистісно-орієнтовані технології, які сприятимуть «формуванню нової цілісної системи суспільства - відкритої, варіативної, духовно та культурно наповненої, толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету особистості… становлення демократичної системи… виховання»

(Національна доктрина розвитку освіти).

Головною метою національного виховання в технікумі є формування свідомого громадянина і патріота; набуття молодим поколінням соціального досвіду, високої культури взаємостосунків між людьми, формування у молоді потреби й уміння жити в громадянському суспільстві, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.

Для досягнення поставлених цілей щорічно формується комплексний перспективний план за основними напрямами національного виховання студентів:

 • громадянське виховання;
 • соціально-правове або превентивне виховання;
 • військово-патріотичне;
 • художньо-естетичне та моральне виховання;
 • родинно-сімейне виховання;
 • фізичне виховання та формування здорового способу життя;
 • трудове та професійно спрямоване виховання;
 • екологічне виховання;
 • розвиток студентського самоврядування.

До плану включені заходи, які сприяють активній участі всіх суб’єктів навчально-виховного процесу в цілеспрямованій роботі по формуванню особистості кожного студента.

Основними суб’єктами реалізації плану виховної роботи є циклові комісії, куратори студентських груп, органи студентського самоврядування в групах, на відділеннях, студентська рада технікуму, а також бібліотека, телерадіостудія та музеї технікуму.

Виховання за вказаними напрямками здійснюється впродовж усього процесу навчання студентів в технікумі, що забезпечує їх всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, її здібностей та інтелекту, розвитку духовності і культури.  

Процес формування громадянина та конкурентаспроможного фахівця здатного до самостійного мислення, свідомого вибору і діяльності, спрямованої на процвітання рідного краю та України вцілому, носить системний та поетапний характер. Кожний з етапів співпадає з курсом навчання, має певну мету і передбачає вирішення взаємопов’язаних завдань:

І етап   -   пов'язаний з адаптацію студентів до нових умов, усвідомлення ними своїх обов’язків, визначення свого місця в студентському колективі.

ІІ етап  - передбачає сформованість у студентів потреби в розвитку своєї особистості як фахівця, так і громадянина; ознайомлення з вимогами до нього з боку професії та з боку суспільства.

ІІІ етап -  спрямований на здобуття навичок та вмінь, необхідних для професійної підготовки та розвитку громадянської позиції в суспільстві.

IV етап передбачає досягнення запланованого результату, а саме – сформованості у студентів психологічної та професійної готовності до самостійного життя, трудової кар’єри, виконання громадських обов’язків, духовної зрілості та особистісного зростання.

Якими же чином забезпечується дієвість процесу формування особистості в технікумі?

В першу чергу, за рахунком виконання трьох основних умов, яких ми дотримуємося в своїй роботі:

I умова – Системний підхід (системність, послідовність та планомірність процесу виховання)

II умова – Врахування індивідуальних особливостей студента в процесі формування його особистості.

III умова – Самореалізація особистості в процесі творчої взаємодії педагога і студента.

Реалізація I умови включає в себе всю науково-методичну забезпеченість організації виховного процесу в технікумі, в тому числі внутрішні Положення «Про відділ виховної роботи», «Про керівника студентської групи», «Про клубну роботу», «Про рейтинг студентів», «Про дисципліну», «Про комісію з профілактики правопорушень», «Систему правового виховання» тощо.

Важливим завданням педагогів технікуму стало останнім часом опанування інноваційних виховних технологій. Це питання вивчалося на методичних об’єднаннях керівників груп (голова об’єднання Ткач О.В.) та Педагогічних радах. На засіданнях методичного об’єднання виступають досвідчені педагоги-методисти Толчевська І.О., Очеретько Л.В., Крамарьова В.М., викладачі вищої категорії Ткач Т.Ф., Столбченко І.О., Семенова Г.М., Гавриленко О.А. та інші, які теоретичні виступи доповнюють відкритими інформаційними годинами, позааудиторними заходами. На засідання методичного об’єднання запрошуються спеціалісти із Центру соціальних служб міста та служби у справах дітей для роз'яснення суті роботи з дітьми-сиротами, студентами «групи ризику» та їх батьками.

Складовою частиною системи розвитку особистості студента, яка діє в технікумі, є формування у молодої людини прагнення до здорового способу життя, запобігання шкідливим звичкам, таким як тютюнова, алкогольна та наркотична залежність. А в сучасних умовах розвитку технократії актуальною стає також інформаційна залежність, або «комп’ютероманія».

Забезпечується ця робота створеною в навчальному закладі системою правового виховання.

Окрім схеми правового виховання в НТ НМетАУ діє система заходів з профілактики правопорушень, яка включає в себе кілька блоків: 

 1. Індивідуальна та групова робота зі студентами по формуванню правової самосвідомості через організацію різних заходів (лекторії, консультації фахівців, бесіди, дискусії, «круглі столи», місячник правових знань тощо). Особливе місце в цій роботі надається правовому клубу «Вибір» (керівник клубу Хлопко Ф.В.)

Серед форм та видів роботи переважають виховні бесіди профілактичного характеру:

 • з представниками правоохоронних органів, з якими у квітні 2013 року було підписано офіційну угоду про співпрацю в питаннях профілактики злочинності серед неповнолітніх;
 • з наркологами та психологами наркодиспансеру;
 • соціальними працівниками Центру соціальних служб для молоді;
 • представниками громадських організацій («Енергія життя», «Відкриті двері», «Пласт» тощо).

Але, оскільки лекційні види роботи мають низький рівень продуктивності в питаннях профілактики, то вони чергуються з такими більш інтерактивними методами, як круглі столи, прес-конференції, інсценівки та акції, наприклад, акція до Всесвітнього дня непаління «Міняю цигарку на цукерку», яка щороку проводиться в нашому технікумі при активній участі ради студентів (Геллєр В., Кубанкіна О.) та профкому студентів (Кравченко М.С.).

   2. Заходи з профілактики правопорушень у позааудиторний час (за межами технікуму) – робота з батьками, аналіз поведінки студентів на засіданнях органів студентського самоврядування, педраді або комісії з профілактики правопорушень разом з батьками; залучення студентів до роботи в секціях, клубах, творчих гуртках тощо.

   3.  Організація контролю за станом відвідування студентами занять та виконання ними інших обов’язків студента, в тому числі Правил внутрішнього розпорядку технікуму; чергування адміністрації та викладачів по навчальному закладу; щоденний аналіз рапортів зав. відділеннями, куратором групи; потижневий контроль на засіданнях старостату та радах відділень; підготовка щомісячного наказу про результати чергування кожним з чергових адміністраторів; визначення рейтингу груп в кінці семестру.

Найбільш ефективно ця робота проводиться керівниками груп Ткач Т.Ф., Цеханським Д.Н., Очеретько Л.В., Ясеновою О.О., Кравченко М.С.,  в групах яких найменша кількість пропусків  студентами занять.

Таким чином, весь виховний процес в технікумі носить превентивний характер, тобто спрямований на профілактику девіантної поведінки та запобігання негативних впливів соціального оточення.

Створення II умови передбачає наступне: вивчення індивідуальних соціально-психологічних особливостей студентів та складання індивідуальної програми розвитку для формування необхідних у них якостей.

         Дана умова реалізується на I етапі вищезазначеної «Системи формування особистості» за допомогою психодіагностичного комплексу «Система роботи зі студентами I курсу в процесі їх адаптації до нових умов навчання». Сутність цього комплексу полягає в тому, щоб за допомогою психодіагностичних тестів отримати інформацію про тип нервової системи та особистості студента, його професійну спрямованість, здатність до продуктивного навчання тощо. Досвід цієї роботи узагальнено та поширено на Обласному методичному об’єднанні заступників директорів з виховної роботи у 2011 р. та на Регіональній науково-практичній конференції «Інноваційна педагогічна освіта в умовах інформаційного суспільства» (2011 р.).

Отримані дані заносяться в індивідуальну карту студента і стають базою для прогнозування подальшої з ним виховної роботи. Психологічний супровід відбувається і на наступних етапах формування особистості молодої людини, але він носить вже корегуючий характер і відходить дещо на другий план у загальному процесі роботи зі студентом. Отримані дані доводяться до відома батьків студентів у загальному вигляді та обговорюються на січневому засіданні методичного об’єднання керівників груп з питань адаптації студентів нового набору.

III умова забезпечується різними видами діяльності згідно зі схемою «Естафети наступності», коли студенти набувають досвіду в реалізації свого творчого потенціалу у співпраці з педагогами в три основні етапи:

1 етап естафети передбачає участь студентів у різних видах навчально-виховної діяльності під керівництвом педагогів в таких формах роботи, як клубна та гурткова, в тому числі спортивні секції, а також в науковому студентському товаристві.

         На цьому етапі студенти залучаються до поза аудиторної роботи згідно із своїми здібностями та інтересами, беруть участь в різних традиційних загальнотехнікумовських заходах. Клубна та гурткова зайнятість відволікає студентів від несприятливого оточення та участі в неблагонадійних неформальних угрупованнях.

Тому все більшого поширення у колективі набувають такі інноваційні форми виховної роботи, як клуби та гуртки за інтересами:

 • Літературно-театральний клуб «Ніка» (Свитка О.А.)
 • Спортивний клуб «Металург» ( Хохуля В.Й., Копоть Н.В., Паук Є.І., Рог В.Г., Шеховцова К.І., Станцой І.І.)
 • «Англійський клуб» (Толчевська І.О.)
 • «Фінансист» (Чорна А.В.)
 • «Еко-Всесвіт»  (Андрусенко Л.С.)
 • «Дивоцвіт» (Марченко М.С.)
 • Клуб інформатики «Юзерс»  (Харитонова Л.А.)
 • «Майбутній менеджер» (Крюченко О.С.)
 • «Джерело» (Федосєєва О.І.)
 • «ФінЕк» (Діденко О.В.)
 • «Енергетик» (Кошкіна О.Ф.)
 •  «Еврика» (Зінченко С.М.)
 • Історико-краєзнавчий клуб «Пам’ять» (Кравченко М.С.)
 • Громадянсько-правовий клуб «Вибір» ( Хлопко Ф.В.) 
 • Інтелектуальний клуб «Ерудит» (Ткач О.В.)
 • Клуб «Дозвілля» (Кривонос Є.Ю)
 • КВК «Студентський квартал»(Пихтіна О.І.)
 • Танцювальний клуб «Амадеус» (Малява Г.А.)
 • Прес-центр (Ковальова В.М.)
 • Клуб цікавих зустрічей (Куропятник Р.С.)
 • Вокальна студія (Кудрявцева І.Л.)
 • Школа «Лідер» (Кравченко М.С., Ткач О.В.)
 • Дослідницька група «Социс» (Ткач О.В.)

Невеликі, навіть одноразові, успіхи підвищують у хлопців і дівчат самооцінку, роблять їх більш впевненими в собі. На цьому етапі співпраця педагогів і студентів носить більш репродуктивний характер (з боку студентів) порівняно з наступними двома етапами.

         Така вище вказана активність допомагає студентам вже на другому етапі «Естафети наступності» знаходити серед ровесників однодумців, об’єднуватися в постійно діючі групи за інтересами: команду КВК «Студентський квартал» (керівник Пихтіна О.І.), вокальну студію «Фейшн Джем» (керівник Кудрявцева І.Л.), театр танцю «Амадеус» (керівник Малява Г.), театральну студію «Ніка» (керівник Свитка О.А.), різні спортивні секції тощо. В цих творчих командах студенти вже виступають не тільки в ролі виконавця ідей, але й в ролі співавтора педагогів-керівників при підборі матеріалу та створенні образів та змісту заходів.

Про це свідчать наступні спільні досягнення педагогів і студентів, в різних заходах останніх років:

 1. Призове місце в міських та регіональних змаганнях та спартакіадах з:
 • баскетболу – І місце (відповідальний Рог В.Г.);
 • волейболу – І місце (2011 р.), ІІ місце (2012-2013 рр.) (відповідальний   Хохуля В.Й.);
 • міні-футболу – ІІ місце (відповідальний Хохуля В.Й.);
 • турнір з волейболу ім. Мироненка – ІІ місце (відповідальний Хохуля В.Й.);
 • настільний теніс І місце (2010 р., керівник Шеховцова К.І.);
 • Першість міста з аеробіки ІІІ місце (керівник Копоть Н.В.).
 1. Призові місця в міських та обласних конкурсах та фестивалях «Студентська весна» (2006-2012 роки):
 • вокал – Суліценко Ю., Борисенко О., Вовк К., Сковський Д.;
 • хореографія – театр танцю «Амадеус» (художній керівник – випускниця технікуму Малява Г.А.);
 • СТЕМ–КВК  «Студентський квартал» (керівник Пихтіна О.І.).
 1. Перемоги і призові місця наших студентів в регіональному конкурсі   «Містер Донбасс» (Геллєр Вадим) і на всеукраїнському конкурсі «Містер Україна» (Геллєр Вадим – ІІ Віце-Містер і Дувалка Олег – Містер-Елегантність) – 2011 р.;
 • Перемога студента IV курсу Геллєра Вадима в обласному конкурсі «Студент року Дніпропетровщини 2012» в «Унікальній номинації року».
 • Міський конкурс «Студент року» в номінації «Ерудит року»: студенти технікуму Сидоров Олексій (2010 р.), Калінін Володимир (2012 р.), в номінації «Хореографія» - Бондарчук Артур (2012 р.), в номінації «Відмінник року» - Галайда Артем (2011 р.).
 1. Призові місця театру танцю «Амадеус» в регіональних та міжнародних танцювальних конкурсах :
 • Регіональний конкурс «Танцевальная осень» 2011р. – ІІІ місце, 2012 р. – ІІ місце (м. Марганець);
 • Дніпропетровський регіональний тур щорічного Міжнародного фестивалю-конкурсу

       «Морской конек» І місце (2011, 2012 рр.).

 1. Призові місця в інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» та брейн-ринзі серед ВНЗ І-ІV р.:
 • Міський чемпіонат «Що? Де? Коли?» ІІ місце команда «Цвет Мет» (керівник Ткач О.В.) (2010, 2011 рр.);
 1. Призові місця в науково-дослідницькій роботі студентів:
 • Перемога в Міському конкурсі студентських наукових реальних проектів   «Моє місто Нікополь» (2011 р.) – Медяник Богдан (керівник Кошкіна О.Ф.)
 • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студенське самоврядування: досвід, проблеми, перспективи розвитку» (м. Запоріжжя): доповідь голови ради студентів Геллєра В. (науковий керівник – заступник директора з виховної роботи Ткач О.В.) на тему: «Студенческое самоуправление в ВУЗ как условие и результат сотрудничества педагога и студента» та інші.

         Визначившись з творчим покликанням студенти розвивають свої здібності, стають ще більш активними. І на 3-му етапі творчої співпраці деякі з них проявляють себе вже і як самостійні творчі одиниці, ставши центрами притягання для інших студентів. Так народжуються мікро-лідери. Вони, як правило, складають основу студентського самоврядування, сходинки якого починаються з активу групи – від старости до активного члену ради студентів. Всі голови ради студентів останніх семи років в нашому технікумі починали свою активну діяльність з посади старости групи.

Всі колишні голови ради студентів продовжують активну громадську діяльність і після закінчення технікуму. Так, випускник 2009 року, голова ради студентів Попов О. працює за фахом на ПАТ «НЗФ», але є активним учасником фестивалів КВК заводу і 3 роки поспіль виконує обов’язки старшого вожатого у дитячому оздоровчому таборі ім. Віктора Усова (ПАТ «НЗФ»). Майже всі колишні голови ради студентів останніх 10 років окрім інженерної спеціальності професійно (Малява Галя та Геллєр Вадим – хореографи), або самодіяльно (Юрич Петро – музикант) опанували, або опановують мистецьку діяльність.

         Паралельно зі студентами на всіх етапах виховної роботи ведеться робота з їх батьками, оскільки сімейне середовище є найбільш впливовим на більшість молодих людей. Це окремий напрям виховання, який також сприяє створенню запобіжної атмосфери серед близького оточення (референтного кола людей).

         Отже, задля результативності виховання студентської молоді створюються всі необхідні умови для формування повноцінної, гармонійно розвиненої особистості майбутнього фахівця та справжнього громадянина.


 

 

 

Форма входу
Пошук
Календар
«  May 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Друзі сайту